Rekrutacja

 

ETAPY REKRUTACJI:

 • składanie dokumentów do 14.06.2021 r.
 • rozmowy kandydatów i ich rodziców z Księdzem Dyrektorem: 17 – 21.06.2021 r.
 • dostarczenie informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 09.07.2021 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych: 12.07.2021 r., o godz. 1400,
 • podpisanie umowy o naukę (jako potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły) 13.07.2021 r., godz. 14.00,
 • testy językowe dla uczniów zakwalifikowanych do szkoły (część pisemna i ustna):
  język angielski i język niemiecki – 13.07.2021 r. o godz. 14.00

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA:

O przyjęciu kandydata decydują:

 • wynik egzaminu ósmoklasisty
 • wyniki nauczania w szkole podstawowej,
 • wynik rozmowy kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów według następujących zasad:

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (maks. 100 pkt.),
  wyniki z języka polskiego: 100% x 0,35 = 35 pkt.
  wynik z matematyki: 100% x 0,35 = 35 pkt.
  wynik z języka obcego nowożytnego
  100% x 0,3 = 30 pkt.

 2. Oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie klasy VII oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 80 pkt.):
  z języka polskiego i matematyki,
  z języka obcego i dwóch przedmiotów kierunkowych:
  1. w klasie biologiczno-chemicznej z biologii i chemii
  2. w klasie uniwersyteckiej z geografii i fizyki lub historii

  Oceny z przedmiotów są punktowane wg następujących zasad:

  Ocena
  Punkty
  Celująca 8
  Bardzo dobra 6
  Dobra 5
  Dostateczna 3
  Dopuszczająca 1


 3. Inne osiągnięcia ucznia (maks. 20 pkt.):
  a) udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i tematycznych (wykaz na stronie internetowej szkoły) (maks. 8 pkt.):
  finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 8 pkt.,
  laureat konkursu wojewódzkiego – 8 pkt.,
  wielokrotny finalista konkursu wojewódzkiego– 8pkt.,
  finalista konkursu wojewódzkiego-6 p.,
  udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim – 4 p.,
  b) udokumentowane osiągnięcia sportowe lub artystyczne (maks. 4 pkt.):
  zajęcie I –VI miejsca na szczeblu ponadwojewódzkim – 4 pkt.,
  zajęcie I – III miejsca na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt.,
  zajęcie I – III miejsca na szczeblu powiatowym – 1 pkt,
  c) stały wolontariat (maks. 4 pkt.),
  d) dodatkowe osiągnięcia (maks. 4 pkt.):
  wzorowa ocena zachowania (2 pkt.),
  uznana praca w samorządzie szkolnym (1 pkt.),
  udział w zajęciach kulturalno-artystycznych (1 pkt.).

 4. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie nauki kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskują maksymalną liczbę punktów za wyniki w nauce (200 pkt.).
  O przyjęciu kandydata decyduje wynik rozmowy kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I (formularz elektroniczny)
 • świadectwo ukończenia kl. VII,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • zaświadczenie o udziale w konkursach przedmiotowych,
 • opinia księdza proboszcza (lub katechety),
 • trzy zdjęcia legitymacyjne