Rekrutacja

 

ETAPY REKRUTACJI:

 • składanie dokumentów do 08.06.2022 r.
 • rozmowy kandydatów i ich rodziców z Księdzem Dyrektorem: 09-22.06.2022 r.
 • dostarczenie informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 04.07.2022 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych: 06.07.2022 r., o godz. 14.00,
 • podpisanie umowy o naukę (jako potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły) 07.07.2022 r. i 08.07.2022 r. godz. 14.00,
 • testy językowe dla uczniów zakwalifikowanych do szkoły (część pisemna i ustna):
  język angielski i język niemiecki – 07.07.2022 r. o godz. 14.00

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA:

O przyjęciu kandydata decydują:

 • wynik egzaminu ósmoklasisty
 • wyniki nauczania w szkole podstawowej,
 • wynik rozmowy kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów według następujących zasad:

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (maks. 100 pkt.),
  wyniki z języka polskiego: 100% x 0,35 = 35 pkt.
  wynik z matematyki: 100% x 0,35 = 35 pkt.
  wynik z języka obcego nowożytnego
  100% x 0,3 = 30 pkt.

 2. Oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie klasy VII oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 80 pkt.):
  - z języka polskiego i matematyki,
  - z języka obcego i dwóch przedmiotów kierunkowych w zależności od wybranego profilu kształcenia:
     - biologia i chemia
     - geografia i język polski
     - geografia i matematyka
     - fizyka i matematyka
     - historia i język polski

  Oceny z przedmiotów są punktowane wg następujących zasad:

  Ocena
  Punkty
  Celująca 16
  Bardzo dobra 15
  Dobra 12
  Dostateczna 7
  Dopuszczająca 1


 3. Inne osiągnięcia ucznia (maks. 20 pkt.):
  a) udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i tematycznych (wykaz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu) (maks. 8 pkt.):
  -finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 8 pkt.,
  -wielokrotny finalista konkursu wojewódzkiego– 8pkt.,
  -finalista konkursu wojewódzkiego-6 p.,
  -udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim – 4 p.,
  b) udokumentowane osiągnięcia sportowe lub artystyczne (maks. 4 pkt.):
  -zajęcie I –VI miejsca na szczeblu ponadwojewódzkim – 4 pkt.,
  -zajęcie I – III miejsca na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt.,
  -zajęcie I – III miejsca na szczeblu powiatowym – 1 pkt,
  c) stały wolontariat (maks. 4 pkt.),
  d) dodatkowe osiągnięcia (maks. 4 pkt.):
  -wzorowa ocena zachowania (2 pkt.),
  -uznana praca w samorządzie szkolnym (1 pkt.),
  -udział w zajęciach kulturalno-artystycznych (1 pkt.).

 4. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie nauki kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskują maksymalną liczbę punktów za wyniki w nauce (200 pkt.).
  O przyjęciu kandydata decyduje wynik rozmowy kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I (formularz elektroniczny)
 • wykaz ocen z półrocza klasy VIII
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • zaświadczenie o udziale w konkursach przedmiotowych,
 • opinia księdza proboszcza (lub katechety),
 • trzy zdjęcia legitymacyjne