Rekrutacja

 

ETAPY REKRUTACJI:

 • składanie dokumentów do 07.06.2024 r.
 • rozmowy kandydatów i ich rodziców z Księdzem Dyrektorem: 17-20.06.2024 r.
 • dostarczenie informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 03.07.2024 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych: 05.07.2024 r.
 • podpisanie umowy o naukę (jako potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły) 11-12.07.2024 r. 
 • testy językowe dla uczniów zakwalifikowanych do szkoły: 12.07.2024 r. o godz. 10.00
  - język angielski (część pisemna i ustna)
  - język niemiecki (część pisemna) 

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA:


O przyjęciu kandydata decydują:

 • wynik egzaminu ósmoklasisty
 • wyniki nauczania w szkole podstawowej,
 • rozmowa kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem.

   
Kandydat może uzyskać maksymalnie 215 pkt. według następujących zasad:

 1.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty (maks. 100 pkt.),
    - wyniki z języka polskiego: 100% x 0,35 = 35 pkt.
    - wynik z matematyki: 100% x 0,35 = 35 pkt.
    - wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt.

 2.  Oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 90 pkt.):
    - z języka polskiego i matematyki,
    - z języka obcego i dwóch przedmiotów kierunkowych w zależności od wybranego profilu kształcenia:
      - biologia i chemia
      - geografia i język polski
      - historia i język polski
      - geografia i matematyka
      - fizyka i matematyka


  Oceny z przedmiotów są punktowane wg następujących zasad:

  Ocena
  Punkty
  Celująca 18
  Bardzo dobra 17
  Dobra 14
  Dostateczna 8
  Dopuszczająca 2

   

 3. Inne osiągnięcia ucznia (maks. 25 pkt.):
  a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.
  b) udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i tematycznych (wykaz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu) (maks. 10 pkt.):
       - finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt.,
       - wielokrotny finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt.,
       - finalista konkursu wojewódzkiego - 7 pkt.,
  c) udokumentowane osiągnięcia sportowe lub artystyczne (maks. 4 pkt.):
       - na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt.,
       - na szczeblu krajowym – 3 pkt.,
       - na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.,
       - na szczeblu powiatowym – 1 pkt.,
  d) stały wolontariat (maks. 3 pkt.),
  e) uznana praca w samorządzie szkolnym - 1 pkt.,

 4. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie nauki kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskują maksymalną liczbę punktów za wyniki w nauce (215 pkt.).

  O przyjęciu kandydata decyduje wynik rozmowy kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem.  

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I (formularz elektroniczny)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • zaświadczenie o udziale w konkursach przedmiotowych,
 • trzy zdjęcia legitymacyjne